کتب نامه

کتب|کتاب و بیشتر ز آن

ارائه محصولات مختلف فرهنگی مطابق با فرهنگ و اصالت ایرانی و اسلامی

www.kotob.ir

سرمایۀ یک ملت در طول تاریخ فرهنگ غنی آن ملت است. ما ایرانیان حداقل ۲۵۰۰ سال تاریخ  و ۱۴۰۰ سال پشتوانه دینی داریم. و فرهنگ ما از دو بال ملیت و دین ما تشکیل شده است که در کنار هم، فرهنگ ایرانی و اسلامی ما را می سازند. در واقع با ورود اسلام به ایران، فرهنگ ایرانی که قرابت های زیادی میان خود و فرهنگ اسلامی می دید با آغوش باز اسلام را پذیرفت و کامل تر شد. همچنین تاثیرات متقابلی بر هم گذاشتند. دانشمندان ایرانی در طی قرون از حکمت های قبل از اسلام بهره های فراوان گرفتند. فرهنگ ما به میزان بسیار زیادی وام دار و مرهون آثار مکتوب است و این اهمیت کتاب را صد چندان می کند. یکی از ویژگی های بارز سبک زندگی ایران و اسلامی مطالعه و کتابخوانی است. در عصر حاضر، یکی از راه های مهم گسترش فرهنگ در جامعه دادن ارزش و اهمیت به بحث کتاب و کتاب خوانی و رشد آگاهی آن جامعه است. در فرهنگ دینی ما نیز لزوم مطالعه به کرات منعکس شده است تا آن جا که ۲۵۲ بار در قرآن کلمه کتاب آمده است.

هر چند تکنولوژی در قرن اخیر پیشرفت و رشد زیادی داشته است اما، هیچ ابزاری جای کتاب را نمی گیرد و امروزه معیار تفاوت کشورها در محدوده جغرافیایی شان نیست بلکه در میزان اطلاعات و سواد آن جامعه است و بهترین میراث برای نسل های آینده است. ما کتاب را می خوانیم تا عمق پیدا کنیم و انسان های تحلیل گری شویم. در ارزش و اهمیت کتاب همین بس که یک کتاب می تواند سرنوشت میلیون ها انسان را تغییر دهد و آن ها را متحول کند. با وجود رسانه های سمعی و بصری بسیاری که در روزگار ما وجود دارند اما همچنان خواندن کتاب لذتی دیگر دارد.